Kliknij i zobacz filmik Program Mallorca 2011 - Reportaż TV

STRONA GŁÓWNA >> O nas
go Informacje o ESNTiT

 

Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki jest największą szkołą policealną w tej części Polski. Nasze 14-letnie doświadczenie przekłada się na wysoką jakość kształcenia, czego potwierdzeniem jest ponad 1500 absolwentów, którzy z powodzeniem znajdują pracę nie tylko w Polsce ale i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

 

 

Początki dębickiej szkoły sięgają 1995 roku. Powstała jako pionierska, prywatna placówka o uprawnieniach szkoły publicznej w tym mieście. Od początku istnienia jej głównym zamiarem było kształcenie kadr dla lokalnego rynku pracy. W zamierzeniu Antoniego Kamińskiego - założyciela i obecnego dyrektora placówki, dębicki rynek edukacyjny potrzebował „Szkoły, która służąc lokalnej społeczności dawałaby możliwość pozyskania wiedzy, potrzebnej do dokonywania najlepszych wyborów zarówno, dotyczących własnego życia, czy kariery zawodowej, jak i wyborów, dotyczących rozwoju lokalnego, na poziomie samorządów, a także, coraz liczniej powstających, małych firm, w tym również firm rodzinnych, szczególnie w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

Pierwotna, pełna nazwa szkoły brzmiała: „Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i Fundacji Wspierania demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego w Dębicy". Ówczesnym głównym partnerem szkoły było Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, które aktualnie prowadzi Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu. Początkowo planowano przekształcenie placówki zawodowej w szkołę wyższą, ale z czasem odstąpiono od tego zamiaru.

W roku szkolnym 1995/1996 miał miejsce pierwszy nabór słuchaczy studium. Na pierwszy rok trzech utworzonych specjalności - technik administracji, rachunkowości    i informatyk - zostały przyjęte 93 osoby. Uroczysta inauguracja odbyła się w sali baletowej dębickiego Domu Kultury MORS. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: ówczesny wiceprezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości dr Jan Andreasik, dyrektor  Policealnego Studium w Rzeszowie dr Stanisław Wieczorek, Paula Thidi - konsul USA w Krakowie, profesor Paweł Łączkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosił inauguracyjne przemówienie.

Początkowo zajęcia były prowadzone w adaptowanych salach Domu Kultury. Od początku swej działalności Policealne Studium Zawodowego SPP i Fundacji Wspierania demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie oddział w Dębicy, zwracało uwagę na konieczność edukowania słuchaczy nie tylko w dziedzinie umiejętności wykonywania uczonego zawodu, ale także na praktyczne zastosowanie języka obcego    i posługiwanie się sprzętem komputerowym. Dzięki temu szkoła zyskała pierwsze w mieście laboratorium komputerowe liczące osiem jednostek sprzętowych. Urządzono je w budynku w centrum miasta.

Po dwóch latach, z powodu niedogodności infrastrukturalnej, nastąpiło przeniesienie zajęć z budynku Domu Kultury MORS do Szkoły Podstawowej nr 9.

W 2000 roku studium zmieniło nazwę na Europejską Szkołę Nowych Technologii, gdzie oficjalnie organem założycielskim i pierwszym dyrektorem był mgr Wojciech Sieroń, a zastępcą mgr Małgorzata Pociask. Zmiany organizacyjne i usamodzielnienie się placówki skutkowały konsekwencjami finansowymi, przejawiającymi się koniecznością przekazania do Rzeszowa sprzętu o wartości około stu tysięcy złotych.

Szóstego września tego samego roku, studium noszące nową nazwę, uzyskało wpis do ewidencji szkół  i placówek niepublicznych. Organem decyzyjnym było Starostwo Powiatowe w Dębicy. Trzy miesiące później, dwudziestego ósmego grudnia, Starosta Powiatowy w Dębicy wydał decyzję w sprawie nadania jej uprawnień szkoły publicznej.

Od pierwszego września 2001 roku na stanowisko Dyrektora ESNT powrócił Antoni Kamiński. W roku szkolnym 2002/2003 rozszerzono ofertę szkoły o nowe kierunki o profilu socjalnym. Również w 2003 roku - na skutek podpisanej umowy z siecią hoteli poprzez Pana Demetrisa Yiannaki - rozpoczął działalność program zagranicznych staży   i praktyk zawodowych, organizowanych na Cyprze, które kierowano głównie dla słuchaczy kierunków turystycznych i gastronomicznych. Pierwsza grupa osób chcących podnieść swoje kwalifikacje wyjechała na wyspę w 2004 roku.

W kolejnym roku szkolnym utworzono stanowisko Menedżera Szkoły, który miał odpowiadać za organizację finansowo - prawną pracy w studium. Pierwszym Menedżerem ESNT został Paweł Kudroń - Sekretarz Fundacji „Educare et Servire", która od 2004 roku przejęła szkołę i stała się jej organem prowadzącym. Nazwa fundacji przedstawia jej główny cel i misję - uczyć i służyć. Jest to organizacja pozarządowa.

Od początku swej działalności, Educare et Servire kładła nacisk na kształcenie dorosłych, młodzieży i dzieci poprzez rozwój nauki, kultury i sztuki. Ponadto między innymi wspierała postawy sprzyjające przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej oraz rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej. Misją powstałej ósmego marca 2004 roku fundacji stało się:

„- utworzenie i poprowadzenie w Dębicy szkoły wyższej o profilu pedagogiczno - socjalnym,

- stworzenie i poprowadzenie na terenie Podkarpacia sieci szkół policealnych ukierunkowanych na kształcenie młodzieży w zakresie pomocy socjalnej, pedagogiki     i turystyki,

- podjęcie działań mających wspierać zintegrowany rozwój regionu Podkarpacia poprzez utworzenie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji Turystycznej,

- kształcenie ustawiczne realizowane w postaci szkoleń dla przedsiębiorców, pracowników samorządów i administracji publicznej oraz osób bezrobotnych".

W 2005 roku szkoła obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia. Uroczystość połączono z inauguracją nowego roku szkolnego. Miała ona miejsce w auli Pierwszego Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - najstarszej, ponad stuletniej placówce oświatowej, w której ESNTiT gościnnie wynajmowała sale dydaktyczne w latach 2005 - 2010. W uroczystościach dziesięciolecia studium wzięli udział między innymi: Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal, dr Stanisław Kmieć, Ksiądz prałat Józef Leśniowski - proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy, Krzysztof Mazur - dyrektor Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku O/Dębica, Dr Barbara Pelczar - Białek - Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego      w Dębicy, Piotr Szul - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Dębicy.

W dziesiątym roku działalności placówki powołano do życia Europejski Klub Sportowy przy ESNTiT. Pierwsze spotkanie odbyło się dziesiątego grudnia 2005 roku. Wzięło w nim udział dwadzieścia siedem osób zainteresowanych sekcjami: piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i tenisa stołowego.

Rok 2005 to również czas dalszego rozwoju praktyk zagranicznych. W tym czasie szkoła uruchomiła program praktyk zawodowych, w ramach których słuchacze kierunku turystycznego odbywali je w hotelu Rodocypria na greckiej wyspie Rodos.

Rok później nawiązano trwającą do dziś współpracę z siecią Eden Hotels na hiszpańskich Balearach. Hotele te posiadają liczne certyfikaty, świadczące o wysokiej jakości obsłudze klientów. Należą do nich między innymi: certyfikat ISO 14001, nadawana przez Hiszpanów - MARCA Q, DISTINTIVO ECOTURISTICO, czy MENTA MENORCA RESERVA DE LA BIOSFERA. Unikatowy w skali kraju projekt przyjął nazwę Program Mallorca. Nie przez przypadek wybrano tę sieć hoteli. Jednym z argumentów, które za tym przemawiały, było to, że Hiszpania zajmuje drugie miejsce na świecie w ilości i obsłudze turystów, a Majorka  jest najbardziej turystycznie rozwiniętym regionem Hiszpanii.

Powyższy tekst stanowi fragment pracy magisterskiej Pani mgr Joanny Garbulińskiej pt. "Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy w latach 1995 - 2010"

 

 

 

Siedziba

Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki

Dębica, ul. Rynek 21
39-200 Dębica
tel./fax: +48 14 676 08 02
e-mail: esnt@esnt.debica.edu.pl

 

 

Siedziba Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy

Czerwiec 1997 - Pierwsi absolwenci Studium - duma Szkoły - Uroczystość wręczenia dyplomów miała miejsce w gościnnej auli Szkoły Muzycznej w Dębicy obecnie imienia Krzysztofa Pendereckiego - wybitnego kompozytora, który urodził się w Dębicy i tu ukończył szkołę średnią. Wręczenie dyplomów dla naszych pierwszych absolwentów poprzedzone było koncertem uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej.

Aktu wręczenia wyróżnień dla najlepszych pierwszych absolwentów Szkoły dokonał Tadeusz Kamiński - Senator RP.
Po jego prawej stronie stoją - dr Władysław Czajka - Dyrektor partnerskiej Szkoły w Rzeszowie i mgr Stefan Wal - zastępca dyrektora Studium w Rzeszowie.

Szczególny moment - wkrótce po obronie prac dyplomowych - na twarzach widoczna radość i satysfakcja: grupa absolwentek ESNT wraz z promotorami swoich prac dyplomowych: mgr Małgorzatą Drozdowską - zastępcą dyrektora ESNT (pierwsza z lewej) i mgr Stanisławem Zielińskim - wykładowcą ESNT, pełniącym od 2001 roku funkcję Sekretarza Gminy Czarna.

Wspólna fotografia absolwentek kierunku - Technik Rachunkowości - ponad 50 Pań i jeden Pan uzyskało tytuł technika rachunkowości potwierdzony dyplomem wiosną 2005 roku. To był wielki sukces także dla ESNT. Wszystkie absolwentki były znakomitymi słuchaczkami pomimo wieloletniego doświadczenia w urzędach lokalnych gmin, często na odpowiedzialnych stanowiskach skarbników i głównych księgowych instytucji samorządowych.

Wycieczka fakultatywna Słuchaczy ESNT do Łańcuta. Pierwsza po prawej: mgr Bernadetta Bielatowicz - wykładowca ESNT na kierunku Technik obsługi turystycznej.

 

 

 

 

 

 

Wycieczka integracyjna Słuchaczy ESNT na Słowację (do "Slovenskiego Raju"). W białym t-shircie wykładowca ESNT na kierunku Technik informatyk - mgr Wojciech Sieroń.

go NOWOŚCI