Kliknij i zobacz filmik Program Mallorca 2011 - Reportaż TV

STRONA GŁÓWNA >> O nas
go Wizja Szkoły

Antoni Kamiński - Dyrektor ESNTiT

Szanowni Państwo,
Mam przyjemność powitać Państwa w progach naszej Szkoły. Pragnę przedstawić ideę jej powołania w 1995 roku oraz wizję jej istnienia teraz i w przyszłości. 

Oferta edukacyjna Europejskiej Szkoły Nowych Technologii Turystyki, zbudowana została, w głównej mierze na podstawie mojego doświadczenia, które nabyłem jako przedsiębiorca zarówno w kraju, jak i za granicą, a także z doświadczeń w samorządzie, które pozyskałem najpierw w samorządzie gospodarczym, pełniąc funkcje Przewodniczącego Rady Towarzystwa Gospodarczego Ziemi Dębickiej (1990 – 1995) a następnie, jako Wiceprezesa Izby Przemysłowo- Handlowej w Tarnowie , a także w samorządzie terytorialnym, jako burmistrz Dębicy na początku lat dziewięćdziesiątych oraz pełniąc funkcję kierownika Oddziału Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w latach 1999-2000.

W wyniku głębokiej analizy tych wielorakich doświadczeń, już w roku 1992 powziąłem decyzje o potrzebie powołania Szkoły, która służąc lokalnej społeczności dawałaby możliwość pozyskania wiedzy, potrzebnej do dokonywania najlepszych wyborów zarówno, dotyczących własnego życia, czy kariery zawodowej, jak i wyborów, dotyczących rozwoju lokalnego, na poziomie samorządów, a także, coraz liczniej powstających, małych firm, w tym również firm rodzinnych, szczególnie w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

Dostrzegłem wówczas potrzebę coraz głębszej wiedzy i potrzebę podnoszenia kwalifikacji, zarówno samego siebie (patrz CV), jak i mojego otoczenia, tak, aby umieć podejmować słuszne i mądre wybory w nowych czasach, które po wielu latach zniewolenia i przeciętności dają szanse każdemu człowiekowi decydowania o swoim losie i karierze, a także o przyszłości swojej firmy, gminy czy regionu. Wszak głównym znakiem nowych czasów, w których dane jest nam żyć i działać jest wolność, a jej atrybutem jest możliwość wyboru. Ten zaś może być tym bardziej trafny, im szerszą i głębsza posiadamy wiedzę na temat zagadnień, w obszarze których mamy podejmować decyzje, często, bardzo znaczące i brzemienne w skutkach.


Istotne znaczenie dla koncepcji powołanej przeze mnie Szkoły miał także fakt mojego uczestnictwa w programie "East Center European Sholarship Program" ( 1994 ) , zarządzanego przez Georgetown University, połączonego ze studiami na Le Moyne College - Syracuze w stanie Nowy York, USA (1995 ). Dzięki tej kombinacji specjalistycznego amerykańskiego szkolenia połączonego z nauką na typowym amerykańskim college’u poznałem amerykański systemu edukacyjny, który przekonał mnie, że powinien być wzorem do naśladowania także w Polsce. Kolejne wizyty studyjne do USA, organizowane przeze mnie w latach 1998 -2000, dla przedstawicieli rządu i parlamentu RP i samorządów różnych szczebli, a także dla zarządów uczelni wyższych, obejmujące między innymi spotkania z różnymi organizacjami samorządów i organizacji non profit a w szczególności na Uniwersyteci Illinois w Chicago, na Uniwersytecie w Toledo Ohio oraz wizyty w kilku college'ach State University of New York (Oneonta, Cobleskill) utwierdziły mnie w przekonaniu, że amerykański system edukacyjny jest oparty na dobrych i zdrowych zasadach, łączących potrzeby przedsiębiorców oraz oczekiwania studentów. Postanowiłem adaptować ten system do polskich warunków, biorąc za cel programu nowej Szkoły rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne gwarantujące "wejście” na rynek pracy, realne, oczywiście, przy aktywnej postawie samych studentów, którzy dodają własny wkład pracy, a po każdych wakacjach, "licytują się" między sobą, kto, gdzie i jakie praktyki zawodowe odbył i w ten sposób pozyskał swoje pierwsze i niezbędne doświadczenie zawodowe. Od początku byłem przekonany, że tylko połączenie praktyki z teorią w programie szkoły oraz własna praca słuchacza ( studenta) zarówno w zakresie teorii jaki systematycznej praktyki zawodowej może dać realną gwarancje sukcesu zarówno dla Szkoły stosujących zasadę nauki połaczonej z praktyką, jaki dla samych Studentów. 


W roku 1995, bezpośrednio po powrocie do kraju z rocznych studiów w Polsce i USA w ramach amerykańskiego programu ECESP, sponsorowanego, jak już wcześniej wspomniałem przez rząd amerykański i administrowanego przez Uniwersytet Georgetown w Waszyngtonie, podjąłem decyzje o utworzeniu dwuletniej szkoły policealnej, z zamiarem przekształcenia jej w szkołę wyższą, kształcącą niezbędne kadry dla lokalnych firm oraz samorządów i administracji.

Wzorując się na systemie amerykańskim, gdzie dwuletni College jest integralną częścią szkoły wyższej, czy też uniwersytetu, od początku byłem przekonany, iż dwuletnia szkoła zawodowa ma swój głęboki sens dla znaczącej części społeczności lokalnej, zarówno szybko powstających małych firm, jak i dla samych absolwentów szkół średnich. Rynek pracy niekoniecznie potrzebuje wyłącznie kadry na poziomie magistrów czy nawet licencjatów, tym bardziej, że koszt nauki na studiach w połączeniu z kosztami dojazdu i zakwaterowania w oddalonej miejscowości jest coraz wyższy i przekracza co najmniej kilkakrotnie koszt dwuletniej szkoły policealnej, najczęściej położonej w pobliżu miejsca zamieszkania.

Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwujemy w Polsce prawdziwy boom rozwoju szkolnictwa wyższego, a liczba około 2mln studiujących na polskich uczelniach to ewenement na miarę standardów światowych. Można powiedzieć, że to prawdziwy sukces polskiej transformacji. Jest jednak i druga strona medalu. Coraz więcej absolwentów, także wyższych uczelni, powiększa grupę bezrobotnych, którzy nie znajdują zatrudnienia. Coraz większa liczba wykształconych ludzi o rozbudzonych aspiracjach powiększa rzesze sfrustrowanych, z poczuciem zawodu i świadomością źle zainwestowanych rodzinnych skąpych funduszy. Często też ludzie ci emigrują podejmując pracę najczęściej niezgodną ze swoimi kwalifikacjami poza granicami Polski.

Analiza tego zjawiska nie daje prostych odpowiedzi, aczkolwiek wydaje się, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że większość polskich uczelni oferuje edukacje, ale tylko teoretyczną, bez możliwości praktycznej nauki zawodu, a przecież znacząca część absolwentów przygotowywana jest do pracy w usługach, które zajmują coraz bardziej znaczącą pozycje w gospodarce rynkowej i wymagają koniecznej praktyki, przed rozpoczęciem kariery zawodowej.

Ponadto, pracodawcy nie mogą na siebie sami przejąć ciężaru kosztów przygotowania zawodowego absolwentów szkół wyższych, a istniejące programy rządowe, dofinansowujące prace absolwentów, pozwalają obniżyć ten koszt tylko na poziomie kosztów ZUS-u. Przygotowanie zaś do zawodu i czas konieczny dla pozyskania umiejętności skutecznej obsługi klienta wymaga często okresu roku czasu, co w praktyce przekracza możliwości finansowe i organizacyjne małej firmy.

Stąd też, powstaje potrzeba stworzenia takiej oferty edukacyjnej, która połączy ze sobą możliwość pozyskania niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych w zawodach występujących na obecnym rynku pracy. Jednocześnie czas nauki nie może być zbyt długi, tak, aby koszty edukacji nie przekraczały możliwości przeciętnej polskiej rodziny.
Bardzo istotnym wyznacznikiem, określającym atrakcyjność oferty edukacyjnej w obecnej chwili jest również potrzeba zaawansowanego poziomu języka obcego w programie szkoły, tak, aby absolwent mógł w komunikatywny sposób się nim posługiwać i swobodnie poruszać się na konkurencyjnym rynku pracy w różnych regionach krajów Unii Europejskiej.

Doświadczenie, zdobyte w ciągu nieomal piętnastu lat, pozwala Europejskiej Szkole Nowych Technologii i Turystyki, dzięki dojrzałemu zespołowi wykładowców, trenerów i instruktorów, tworzyć autorskie programy kształcenia, dopasowane do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Zawarte umowy z partnerami zagranicznymi na praktyki i staże zawodowe dopełniają naszą ofertę, tak, że studenci Europejskiej Szkoły Nowych Technologii Turystyki w ciągu dwóch, trzech lat pozyskują wiedzę i umiejętności oraz kwalifikacje na odpowiednim poziomie, a dzięki zawodowym praktykom zagranicznym, pozyskują także biegłą znajomość języka obcego i doświadczenie zawodowe w standardach krajów UE. W ramach posiadanych umów, umiejętności te i kwalifikacje są potwierdzane stosownym certyfikatem Szkoły i Firmy.

Dodatkowym atutem naszej oferty edukacyjnej, połączonej z praktykami zagranicznymi jest możliwość uzyskania wynagrodzenia za pracę wykonywaną w ramach praktyk zawodowych. W rozliczeniu globalnym pozwala to, nie tylko na zwrot kosztów nauki, ale nawet daje szanse na pozyskanie funduszy na start w dalszą karierę zawodową naszych absolwentów.

Głównym kierunkiem kształcenia ESNTiT według nowych autorskich programów, są kierunki związane z rozwojem turystyki w zakresie globalnym a także rosnącym od szeregu lat wzrostem zainteresowania Polską, jako krajem o interesującej kulturze i potencjalnych warunkach do turystyki aktywnej na terenach o wysokich walorach zdrowego środowiska. Departament turystyki, z szeroka oferta edukacyjną z zakresu, hotelarstwa, gastronomi, obsługi ruchu turystycznego, turystyki wiejskiej oraz kierunków Kelner, Kucharz cieszą się dużym zainteresowaniem. Według nazewnictwa stosowanego w krajach unii europejskiej jest to zarządzanie gościnnością (hospitality menagment). Nazwa ta jest też bliska naszym polskim tradycjom, bowiem przysłowiowa polska gościnność jest szeroko znana na świecie i czas na to, aby uczynić z niej dobry biznes. System nauki połączony z praktykami zagranicznymi, oferowany przez Europejską Szkołę Nowych Technologii i Turystyki ma na celu szybkie i skuteczne przygotowanie kadry turystycznej na dobrym europejskim poziomie, która potrafi uczynić polską gościnność sposobem na udany biznes i sposób na ciekawe życie, a także skuteczne narzędzie dla wzrostu zasobności mieszkańców pięknych krajobrazowo i bogatych w dziedzictwo kulturowe polskich miast i wsi.

Jesteśmy przekonani, że szkolona przez ESNT i T kadra, w kolejnych latach znajdzie pracę nie tylko w Krakowie, który jest jednym z najchętniej odwiedzanych na świecie miejsc przez 7 mln turystów ( 2007), ale także na terenie innych pięknych regionów Polski.

Dla pozyskania potencjalnych klientów z Polski i różnych krajów Europy i świata konieczna jest oczywiście skuteczna i doprze zaplanowana promocja, infrastruktura i ciekawe, własne "dobrze spakowane" marketingowo produkty turystyczne. Dla realizacji tego celu, jak koniecznego warunku rozwoju turystyki w regionie, Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki współpracuje z różnymi partnerami w kraju i zagranicą

W roku 2004 dla wzmocnienia oferty edukacyjnej Szkoły i jej poszerzenia zarówno w zakresie wieku jak i sposobów edukacji społecznej tworzę fundacje Educare et Servire, której aktem darowizny przekazuję Szkołę, która cieszy się na lokalnym rynku edukacyjnym zainteresowaniem Klientów a także zaufaniem partnerów społecznych, zarówno w kraju jak i za granicą. Szkoła jest także stabilnym źródłem przychodów fundacji, co pozwala jej na podejmowanie nowych inicjatyw i aplikowanie o fundusze konieczne dla realizacji projektów edukacyjnych.

W ramach tej współpracy w ramach Fundacji Educare et Servire, ESNT bierze aktywny udział w pracach nad opracowaniem i przygotowaniem projektu rozwoju subregionu "Europejskiej Doliny Wisłoki" i jego aktywizacje zawodową poprzez rozwój turystyki.

Program ten obejmuje swoim działaniem obszar powiatów leżących wzdłuż doliny rzeki Wisłoki i wg przeprowadzanych analiz powinien doprowadzić, w okresie 5-10 lat do zwiększenia zatrudnienia w branży turystycznej i branżach pokrewnych do 4 tysięcy nowych miejsc pracy na terenie subregionu. Zainteresowanie udziałem w projekcie zgłaszają kolejne powiaty, co zwiększa potencjał możliwości przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szanse na pozyskanie większych funduszy strukturalnych. W konsekwencji przemyślanych i zaplanowanych długofalowych działań w wyniku realizacji projektu " Dolina Wisłoki" region ten zostanie wypromowany jako region przyjazny rodzinom z dziećmi oraz ludzi starszych i gotowy na przyjęcie tysięcy gości.

Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki posiada spójną koncepcje dla kształcenia kadr dla tego ambitnego programu w perspektywie wielu lat. Równolegle Szkoła współpracuje z branżą turystyczną nad opracowaniem pakietów własnych produktów turystycznych i wypromowanie subregionu "Europejskiej Doliny Wisłoki" jako "Raj dla dzieci"

Taka segmentacja rynku powoduje z kolei potrzebę kształcenia w kierunkach socjalnych, takich jak, opiekunka środowiska, opiekunka dziecięca, czy technik rekreacji ruchowej.

Dostrzegamy też zjawisko starzejącego się społeczeństwa i potrzebę fachowców z zakresu pomocy w domach społecznych, czy też w zawodzie pracownik socjalny.

Studentom wszystkich wymienionych kierunków kształcenia zapewniamy praktyki zawodowe, gwarantujące odpowiednie przygotowanie do zawodu po ukończeniu Szkoły.

Jestem przekonany, że przedstawiona Państwu filozofia działania i wynikająca z niej oferta edukacyjna ESNTiT, która będzie stale modyfikowana i udoskonalana przez doświadczony zespół wykładowców i instruktorów, zapewni absolwentom Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki łatwy dostęp do rynku pracy w branży turystycznej oraz branżach pokrewnych w kraju oraz poza jego granicami, a także umożliwi utworzenie im nowych, własnych firm, które z jednej strony zapewnią stabilny rozwój Szkoły, a z drugiej pozwolą na szkolenie i zatrudnianie szkolonych kadr we własnych firmach, tworząc w ten sposób swoisty inkubator przedsiębiorczości i kuźnię nowych talentów.


Zapraszam do współpracy i korzystania z naszej oferty.
Z poważaniem

Antoni Kamiński
Dyrektor Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki

P.S.
Będę zobowiązany za wszelkie uwagi, komentarze i pytania.
akaminski@educare.pl

go NOWOŚCI